01851 822850
e-sgoil@gnes.net
       

Gàidhlig

Atharrachadh na gnàth-shìde agus COP26 – Dè th’ann agus dè as urrainn dhuinn a dhèanamh?

Sreath goirid de leasanan a bheireas sealladh do sgoilearan bun-sgoile mu de th'ann an atharrachadh gnath-shide, carson a tha ceannardan na cruinne a' cruinneachadh ann an Glaschu airson COP 26, agus de na rudan a dh'fhaodadh iad fhein a dheanamh airson an lorg carboin aca a lughdachadh.

Gheibhear da sheisean airson p2-4 agus ceithir airson p5-7, a theid an libhrigeadh gach seachdain, a' toiseachadh 1mh den t-Samhain. Cuiribh fios gu e-sgoil@gnes.net airson tuilleadh fiosrachaidh. Tha na seiseanan air an toirt dhuibh ann an co-obrachadh eadar e-Sgoil agus Keep Scotland Beautiful.

Climate change and COP26 - What is it and what can I do to help?

A short series of lessons aiming to give GME primary pupils an introduction into what climate change is, why world leaders are gathering together in Glasgow for COP26 and positive steps they can take in school and at home to reduce their carbon footprint.

There will be two sessions for P2-4 and four sessions for P5-7, delivered on weekly basis starting on the week beginning 1st November. Please email e-sgoil@gnes.net for further information. These sessions are being delivered in partnership with Keep Scotland Beautiful.

Beairteas

Thigibh a dh'eisteachd ri cuid de na daoine as cliuiteach ann an saoghal na Gaidhig a' bruidhinn mun bheatha aca agus na rudan a tha a' cordadh riuthsan. Gheibh sgoliearan cothrom bruidhinn riutha agus ceistean a chur orra, son piseach a thoirt air an cuid Gaidhlig. Gheibhear tuilleadh fiosrachadh agus foirm claraidh an seo.

Come and listen to some of our best known Gaelic personalities talk about their lives and interests. Pupils will also have an opportunity to join in the conversation and ask questions which will help to develop their own Gaelic. Schools can find out more and register here.

EÒLAS TALMHAINN IS GNÀTH-SHÌDE

Le atharrachadh na gnàth-shìde air aire dhaoine agus COP26 air fàire, tha Keep Scotland Beautiful air cùrsa goirid ionnsachadh mun àrainneachd agus lorg carboin.

Gheibh sibh seo aig amannan eadar dhealaichte tron t-seachdain, ach Diciadain a-mhain. Gheibh sgoiltean air claradh an seo.

CLIMATE READY CLASSROOMS

Join us on this Keep Scotland Beautiful course aimed at S4 - S6 to develop your understanding of the enviroment and carbon footprints.

Available at various times throughout the week, not available on Wednesdays. Schools can sign up here.

Glow login required to access form.

Ealain

A bheil ùidh aig na sgoilearan agaibh ann an ealain? Tha bloc 6 seachdainean againn de leasanan ealain a tha sònraichte do aois is comas ur sgoilearan (ri fhaighinn tron bhliadhna acadaimigeach). Clàraich an seo.

Art

Are your pupils interested in art? Join our 6-week block of Gaelic Medium art lessons specific to the age and ability of your pupils (available throughout the academic year). Register here.

Ealain Gàidhlig 2021/22

Cò Th' Ann An Young Scot & Dè Nì Iad Dhòmhsa?

An e sgoilear ÀS1 a th’ annad? Thig còmhla rinn gus faighinn a-mach mu na buannachdan a tha co-cheangailte ris a’ chairt Young Scot agad agus mar a chleachdas tu e. Faodaidh sgoiltean clàradh an seo.

Who are Young Scot & What Can They Do for Me?

Are you in S1? Join us to find out about the offers and discounts associated with your Young Scot card and how to use it to its full potential. This session is through the medium of Gaelic. Schools can sign up here.

Young Scot - Gaelic National Offers 2021/22

Dug’s Discovery Den


Discover With Dug – an interactive approach for our youngest learners

We know that the best online learning for young children encourages real-life play, movement, songs, stories, dance and interactions and experiences – especially outdoors. Dug’s Discovery Den has been developed in partnership with Education Scotland to offer children across the early level of early learning and childcare and primary school an interactive collection of clicks to inspire further learning and exploration beyond the screen.

Dug’s Discovery Den presents an outdoor interactive and continually evolving virtual learning space. The space reflects the young learner’s world and interests by revealing different activities and new learning discoveries as we move through the seasons of the year.

As we explore and further develop this approach we would love to hear your feedback. Below you will find pilot sites in Gaelic and in English, and a form for you to add your comments and suggestions.

Gaelic Version

Please share your feedback!

Caite a bheil Dug

TAIRGSE NÀISEANTA GHÀIDHLIG 2021/22

Cùm sùil air an àite seo airson fiosrachadh mu na cothroman a tha ri thighinn agus an leabhran 'Cothrom' againn.

Tha sinn air leth toilichte raon de chothroman a thabhann a’ toirt a-steach ealain, ceòl, Spàinntis agus eachdraidh. Tro chom-pàirteachas le Feisean nan Gàidheal is urrainn dhuinn seiseanan dràma a thabhann stèidhichte air leabhraichean a chaidh an sgrìobhadh o chionn ghoirid.

Faodaidh sgoilearan nas òige ionnsachadh còmhla ris a’ phreasantair Tbh Linda NicLeoid le leabhraichean agus geamannan ann an “Leugh is Cluich le Linda” agus tha cothrom aig sgoilearan nas sine bruidhinn ri luchd-labhairt eadar-dhealaichte bho air feadh na coimhearsnachd Ghàidhlig.

A’ tighinn a-mach a dh’ aithghearr.

GAELIC NATIONAL OFFERS 2021/22

Keep an eye on this page for the launch of 'Cothrom', our brochure detailing our Gaelic Medium offerings for nursery, primary and secondary pupils in session 2021 - 2022.

We are delighted to offer a range of opportunities including Gaelic Medium art, music, Spanish and history. Through partnership with Feisean nan Gàidheal, we are able to offer drama story sessions based on newly written books.

Younger learners can join TV presenter Linda NicLeoid for books and games in ‘Leugh is Cluich le Linda’ and senior phase pupils have the opportunity to listen to and converse with a range of different speakers from across the Gaelic community.

Launching soon.

Gaelic National Offers 2021/22

Tha na cùrsaichean sin a-nis làn.

These courses are now fully subscribed.

Tweets by eSgoil