01851 822850
e-sgoil@gnes.net

NAIDHEACHDAN

Trèanadh de gach seòrsa

Tha tidsearan chuspairean eadar-dhealaichte a tha airson a bhith ag obair tro e-Sgoil a’ faighinn cothrom na sgilean aca a leasachadh ann a bhith a’ cleachdadh Glow agus Vscene.

Tha na Preantasan Ùra againn air a bhith air leth feumail ’s iad a’ cumail taic ri goireasan teicneòlais e-Sgoile. 

Tweets by eSgoil