01851 822850
e-sgoil@gnes.net

NAIDHEACHDAN

Luchd Foghlaim à Sealtainn

Thadhal buidheann de luchd foghlaim à Sealtainn air na h-Eileanan Siar bho chionn ghoirid airson cò-obrachadh eadar an dà ùghdarras a neartachadh. Chuir iad seachad dà là a’ tadhal air sgoiltean agus a’ còmhradh ri oifigearan na Comhairle mu phròiseactan sònraichte a thaobh riaghladh sgoiltean, adhartas anns a’ churaicealam, leasachadh chothroman obrach do dhaoine òga agus seirbheisean chloinne.

Shetland Visit

Tweets by eSgoil