01851 822850
e-sgoil@gnes.net

NAIDHEACHDAN

Seachdain nam Preantasan

6/03/2017

Ball Pàrlamaid Albannach nan Eilean Siar a’ tadhal air Seachdain nam Preantasan a ghabh àite ann an e-Sgoil bho chionn ghoirid.  Chìthear e a’ còmhradh ri Alison NicAsgaill , tè de na Preantasan Ùra againn. Bha Neach Gairm CNES, Tormod Dòmhnallach, an làthair cuideachd. Chaidh an tachartas seo, air an do thadhail mòran sgoilearan agus luchd gnìomhachais, a chur air chois le Roinn Sgilean agus Trèanaidh Chomhairle nan Eilean Siar.

Tweets by eSgoil