CUIR FIOS GU
01851 822850
e-sgoil@gnes.net
Foghlam
a' Fàs
A' leudachadh chothroman
tro e-Sgoil

Fiosrachadh

Chaidh e-Sgoil a chur air chois anns an Lùnastal 2016 's chaidh an togalach fhosgladh anns an Dùbhlachd. Fhuaireadh taic-airgid air a son bho Riaghaltas na h-Alba agus Bòrd na Gàidhlig.

 e-Sgoil FAQs

Dè th’ ann an e-Sgoil? Mìnichidh an cliop goirid seo cò mu dheidhinn a tha ar gnìomhachas le ionnsachadh is teagasg aig a chridhe.

 

 

Amasan

'S e amasan e-Sgoil:

  • taghadh de chuspairean a leudachadh agus a bhith co-ionnan ann an àrd-sgoiltean nan Eilean Siar
  • taic a chur ri foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig ìre ionadail agus nàiseanta
  • lìonradh de luchd-teagaisg chuspairean eadar-dhealaichte a chruthachadh aig a bheil comas teagaisg air-loidhne air feadh na dùthcha
  • cuideachadh le plana luchd-obrach Chomhairle nan Eilean Siar a thaobh foghlam inbheach agus Phreantasan Ùra.

Naidheachdan

Panail mu Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig

Clàradh den tachartas ri fhaighinn air-loidhne

Tuilleadh >>

COTHROM DO SGOILEARAN CURSAICHEAN GAIDHLIG AIG IRE NAISEANTA 5 NO ARD-IRE A DHEANAMH

Cothrom ur do sgoilearan gus Gaidhlig a thaghadh mar chuspair san sgoil

Tuilleadh >>

Ceanglaichean ùra eadar Dhùthchannan Ceilteach

Dh’ionnsaich luchd-tadhail à Èirinn mu theisteanas Clò na Hearadh agus curraicealam stèidhichte air feumalachdan gnìomhachais

Tuilleadh >>

Ar Sgeulachd

Ar Com-pàirtichean

Tweets by eSgoil